Polítiques de gènere

L’Ajuntament de Sant Just vetlla per la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i per garantir la incorporació de la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la societat,  mitjançant  dos instruments fonamentals que són les polítiques d’igualtat d’oportunitats i de les polítiques de gènere.

Aquestes polítiques es van manifestar a través de la creació del Consell Municipal de les Dones, de la Regidoria de Polítiques de Gènere, prèviament Programa de les Dones,  l’any 2006, dels Plans Municipals Gènere I  i II i   del Pla Intern d’Igualtat 


1.a El consell municipal de les dones
Es va crear l’any 2002 i és l’òrgan consultiu i de participació sectorial per a l’elaboració i el seguiment de les polítiques per a la igualtat d’oportunitats i de gènere.

Reglament de funcionament intern del Consell Municipal de les Dones de Sant Just Desvern

Convocatòries i actes de les reunions

1.b La regidoria de polítiques de gènere
Es va crear l’any 2006.
Actualment els objectius estratègics de la regidoria són:
• Impulsar accions de forma transversal per combatre les desigualtats de gènere
• Elaborar el II Pla Municipal de Gènere, 2014- 2017
 
1.c Els plans municipals de gènere
Els principals àmbits d’actuació d’aquests plans són la conscienciació i la sensibilització de la població, la prevenció i la lluita contra la violència de gener, la informació, l’assessorament i els serveis de suport a les dones i el foment de la participació de les dones.

El I Pla Municipal de Gènere 2006-2010, es va prorrogar tàcitament fins a 2014. Dins les 9 línies estratègiques de què constava cal destacar algunes accions com la creació del PIAD ( Punt d’Informació i Atenció a les Dones), la commemoració de les diades significatives ( 8 de març i 25 de novembre), la realització de tallers de prevenció de desigualtats i de violència masclista en el centres escolars i el nomenclàtor dels carrers de Maslluí en clau de gènere.

El II Pla Municipal de Gènere farà especial incidència en la prevenció de la violència masclista, la coeducació, el treball i la repercussió de la crisi en les dones i les noves masculinitats.
 
1.d El pla intern d'igualtat
La diagnosi per a l’elaboració del Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament es va realitzar l’any 2008. Les accions fonamentals van ser la constitució de la Comissió d’Igualtat, l’elaboració del Protocol contra l’assetjament sexual, per raó de sexe i mobbing, i la creació de la figura dels agents de mediació.
 

2.a Coeducació
Concepte La coeducació neix d’un concepte que presenta la cultura amb tota la seva globalitat, accepta les diferències personals sense confondre-les amb les diferències de gènere i adequa els processos d’ensenyament-aprenentatge a les característiques psicopedagògiques, socials i afectives de l’alumnat sense cap tipus de discriminació.

Hi ha molta distància entre educació i escola mixta. L’escola mixta agrupa en una mateixa aula nens i nenes però no incorpora al món acadèmic tot el que té a veure amb el món i el saber de les dones. Coeducar significa educar conjuntament nens i nenes i nois i noies, en la idea que hi ha diferents mirades i visions del món; diferents experiències i aportacions fetes per dones i homes.

Instruments
• Les guies de coeducació per als centre educatius.
• Les comissions de coeducació en els centres educatius.
• Les comissions de coeducació transversals de representants dels centres educatius, de l’administració local i dels consells de les dones.
• La tasca coeducativa a través de programes, projectes i activitats adreçats al col·lectiu jove i a la població general.

Projectes i activitats coeducatives a Sant Just
• Tallers i cinefòrums adreçats a l’alumnat dels darrers cursos de Primària i a Secundària sobre el sexisme en la publicitat, dissenyats i promoguts per l’Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació. www.observatoridelesdones.org
• Tallers Ens relacionem com a iguals?, adreçats a l’alumnat de Secundària i de Batxillerat i al jovent de les entitats
• Projecte (RE)Imagina’t: concurs per a l’elaboració d’un guió d’un espot no sexista, adreçat a joves entre 14 a 18 anys. www.observatoridelesdones.org
• Activitats de sensibilització contra la violència masclista (25 de novembre)i commemoratives del dia de les dones (8 de març).

Web INS Sant Just

Web Casal de Joves

2.b Violència masclista
 

Concepte
La violència masclista és una vulneració dels drets humans i constitueix un impediment perquè les dones puguin assolir la plena ciutadania, autonomia i llibertat.
S’inclou en aquesta categoria tot acte de violència que té com a resultat possible o real, un dany físic, sexual o psicològic, incloses les amenaces, la coerció o la privació arbitrària de llibertat, tinguin lloc aquests fets en la vida pública o en la privada.

Accions preventives
• La tasca continuada dels serveis socials municipals amb les persones i amb les famílies
• Els projectes y activitats coeducatives
• Les campanyes de sensibilització www.elbaixllobregat.cat
• Les activitats de sensibilització al voltant del 25 de novembre i del 8 de març
• Les declaracions institucionals

Serveis
• Circuit d’Atenció y Suport a les dones víctimes de violència masclista. Descarrega el document.
• PIAD Punt d’Informació i Atenció a les Dones, municipal
• Servei de primera acollida de l’associació Justdones, que es presta al Centre Cívic Salvador Espriu, els dimecres de 18,00 a 20,00 hores
• Servei de suport psicològic per a dones, que es sol·licita a través de l’Oficina de Gestió i Informació (OGI) de l’Ajuntament
• SIAD Servei d’Informació i Atenció a les dones, del Consell Comarcal del Baix Llobregat
• Servei d’assessorament jurídic per a dones, que es sol·licita a través del servei de primera acollida de Benestar Social de l’Ajuntament
• Servei de suport psicològic per a dones, que es sol·licita a través del servei de primera acollida de Benestar Social de l’Ajuntament
• SIE: Servei d’Intervenció Especialitzada del Baix Llobregat, al qual poden accedir les dones i els seus fills, a través dels serveis socials municipals

A Sant Just Desvern el Circuit d’Atenció i Suport a les Dones Víctimes de Violència Masclista funciona des de l’any 2001, resultat del treball realitzat entre diferents agents (jutges, fiscalia, cossos de seguretat, professionals de Benestar Social i de Salut i l’Associació Just Dona).

Els objectius són:
• Oferir atenció integral a les dones
• Coordinar les actuacions dels sectors professionals i implicats
• Protegir les dones víctimes de la violència masclista
• Detectar els casos que estan en l’inici del procés de la violència masclista
• Evitar la victimització secundària de les dones
• Treballar per fer impensable la violència contra les dones i contra les persones en situació de desigualtat
• Aconseguir la plena integració social i econòmica de les dones

Qualssevol dona interessada pot adreçar-se a:
• Benestar Social de l’Ajuntament Sant Just
• Associació Just Dones
• Àrea Bàsica de Salut
• Centres Hospitalaris del territori
• Policia Local
• Mossos d’Esquadra (Unitat d’Atenció a la Víctima)
• Jutjats

En cadascuna d’aquestes vies d’entrada es donarà la informació necessària i en funció de la situació (d’urgència o no) s’activarà un pla d’intervenció.

Enllaços i telèfons de contacte:
• Emergències: 112
• Atenció dones víctimes de violència: 900 900 120
• Enllaç a Departament d'Interior de la Generalitat: www.gencat.cat/dirip/
• Telèfon urgència a Sant Just: Policia Local: 93 473 10 92
• Enllaç consulta dades de violència de gènere: www.elbaixllobregat.cat

3.a Consell Municipal de les Dones de Sant Just Desvern
• Es va constituir formalment en el Ple Municipal del 20 de novembre de 2012
• És un espai de relació de diàleg i de compromís, amb la finalitat de treballar per aconseguir la igualtat de drets de les persones en una societat equitativa i respectuosa amb les diferències
• Està format pel Plenari del Consell, que es reuneix dos cops a l’any i per una Comissió Permanent, que es reuneix amb periodicitat bimensual, per treballar els temes que desprès s’aixecaran al Plenari
• Està obert a totes les dones de Sant Just que vulguin participar-hi.
 
3.b Consell de les Dones del Baix Llobregat
Es va constituir el 7 de març de l’any 2007, com a resposta a una de les demandes del 2n Congrés de les Dones del Baix Llobregat. Està adscrit orgànicament al Consell Comarcal del Baix Llobregat i és el primer espai participatiu de dones d’àmbit comarcal de tot Catalunya. Els seus principals objectius són impulsar les polítiques de gènere a les comarques, treballar per l’enfortiment de l’associacionisme, promoure el treball en xarxa i fomentar la participació de les dones en tots els àmbits.

Els dies 14 i 15 de novembre de 2014 se celebra el IV Congrés de les Dones del Baix Llobregat.

3.c Associació JustDones
Es va constituir l’any 1992 amb els objectius de fomentar la igualtat entre les dones i els homes i de dinamitzar el teixit associatiu de les dones de Sant Just.

La seu està al Centre Cívic Salvador Espriu. Els dimecres de 18 a 20 hores.
 


Servei d’Innovació i Ocupació de l’Ajuntament 
Dades trimestrals d’atur, segregades per sexe: www.promocioeconomica.net / www.elbaixllobregat.net

Dona i empresa
Associació creada a Sant Just a 2013 amb l’objectiu de visibililtzar els comerços i empreses de Sant Just portats per dones i unir esforços per crear noves oportunitats de negoci.
www.donaiempresa.cat


Els sabers de les dones en el mitjans de comunicació
Projecte desenvolupat durant els anys 2012 i 2013 en el Ajuntaments que formen part de l’Observatori de les Dones en el mitjans de comunicació.

La primera fase va consistir en la realització d’un  procés participatiu en cada municipi amb l’objectiu de detectar i recollir informació sobre com les dones perceben la representació femenina en els mitjans de comunicació. Hi van participar 152 dones.

En la segona fase es va fer el tractament tècnic de les dades aportades pels diferents grups de dones i l’elaboració de l’informe final. La tercera fase va tenir com a objectiu difondre l’experiència.

www.observatoridelesdones.org / www.santjust.cat

Els blogs visuals
Enregistrament de 6 blogs visuals sobre les possibilitats de sortir del cicle de la violència masclista, les reflexions sobre les desigualtats en diversos àmbits, les dones i el treball, la participació a través del consells de dones i la trajectòria de les dones polítiques.

www.observatoridelesdones.org / www.santjust.cat


Miscel·lània de les dones de Sant Just Desvern 
La Miscel·lània de les Dones de Sant Just recull l’itinerari vital de 50 dones que han deixat la seva empremta en tots els espais de la ciutat, públics, privats, polítics, socials, domèstics o de vida quotidiana. Es tracta de  recuperar  la història de les dones construir la història de la ciutat donant valor i veu a les aportacions de totes les dones en tots els àmbits i aportar referents a les dones d’avui.


8 DE MARÇ
Aquest dia es reivindica la lluita de les treballadores per a millorar les condicions laborals i socials de les dones. La història més estesa sobre la commemoració del 8 de març fa referència als fets que van succeir el 8 de març de 1908 en què van morir calcinades 146 treballadores de la fàbrica tèxtil Cotton de Nova York en un incendi provocat per les bombes que els van llançar davant la seva negativa a abandonar el tancament,  com a protesta pels baixos salaris i les indignes condicions de treball que patien.

També  es reconeix com a antecedent les manifestacions protagonitzades per obreres tèxtils a partir de novembre de 1908, també a Nova York, per denunciar igualment uns salaris i unes condicions de treball inacceptables, raó per la qual van ser tractades brutalment per la policia i arrestades, van patir fam, moltes van ser acomiadades, però van aconseguir les peticions reclamades.

El 8 de març de 1909 es va convocar una manifestació exigint millores de condicions per a les dones emigrades, l'abolició de l'explotació infantil i el dret de les dones a votar.

La Conferència Internacional de Dones Socialistes reunida a Copenhaguen en 1910, va proclamar el Dia Internacional de la Dona Treballadora, una jornada de reivindicació i defensa dels drets de les dones, també denominada en ocasions com a Dia Internacional de la Dona o simplement Dia de la Dona.

Es tracta d’una jornada consolidada, dedicada a la reflexió sobre les condicions vitals i laborals de les dones arreu del món.

25 DE NOVEMBRE
La data del 25 de novembre té en seu origen en les germanes Mirabal, tres activistes polítiques, brutalment assassinades per ordre del governant dominicà Rafael Trujillo en 1960.

És la data escollida pels organismes internacionals, governs i associacions de dones per unir forces i fer visible a tota la societat el problema de la violència masclista. Va ser proposada en 1981, en el primer “Encuentro Feminista de Latonoamérica y el Caribe”, que va tenir lloc a Bogotà. En 1999, el 25 de novembre va ser declarat Dia Internacional contra la violència vers la dona, per l’Organització de les Nacions Unides.

És una data de reflexió i de sensibilització sobre les diferents formes en què es manifesta la violència masclista en tot el món, la impunitat dels agressors en molts països, i sobre la prevenció des de la infància i l’adolescència. És també una jornada per celebrar els avenços legislatius, culturals i socials  que s’estan produint i és un record i un homenatge a totes les víctimes, que ho són pel fet de ser dones.