Urbanisme

La gestió urbanística municipal abasta el conjunt de tècniques i criteris bàsics per ordenar, transformar i conservar el sòl i el subsòl, mitjançant la seva urbanització i edificació controlades, i per rehabilitar i regular l’ús de les obres, els edificis i les instal·lacions, seguint els plans territorials o directors que els afecten.
La intervenció de l’Ajuntament per millorar l’espai públic ha prioritzat la qualitat urbana, configurant un territori amb espais amables, accessibles i segurs per a tothom. Es busca l’equilibri per aconseguir un territori on convisquin persones, habitatges, parcs i espais públics, aparcaments, vies, activitats industrials i productives, serveis i equipaments.

 

>