Serveis socials

El Servei de Benestar Social ofereix informació, orientació i atenció social individual, familiar i comunitària a tots les persones que requereixin serveis i/o prestacions de la Xarxa Pública de Serveis Socials. Se’n poden beneficiar totes les persones empadronades a Sant Just Desvern, especialment les que necessiten ajuda i suport per fer front a determinades situacions de necessitat personal i/o familiar, siguin permanents o transitòries

 

INFORMACIÓ DE SERVEIS I RECURSOS SOCIALS +info
La informació del Servei de Benestar Social i dels recursos que aquest presta es fa a través del Servei d’Acollida, el qual proporciona el primer contacte de la ciutadania amb Benestar Social d’una forma ràpida i àgil. A través d’una atenció personalitzada orienta, assessora i tramita els recursos i les prestacions del mateix Ajuntament, d’altres administracions supramunicipals i/ o d’entitats públiques o privades del sector social. L’accés és lliure en horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres

Acompanyament personalitzat en situacions de necessitat social
L’Acompanyament personalitzat en situacions de risc assegura una atenció professional i individual a les persones mitjançant la valoració integral de la seva situació personal, familiar i comunitària.
A partir del dictamen d’aquesta situació s’assignen els recursos idonis i disponibles per millorar la situació social detectada
Aquesta atenció personalitzada es tradueix en un procés d’assessorament i suport que comporta una intervenció integral per part del personal professional, i no només amb la problemàtica que presenta.

PRESTACIONS ECONÒMIQUES +info
Són prestacions econòmiques finalistes que tenen l’objectiu d’atendre situacions de necessitat de persones i/o famílies amb recursos econòmics insuficients per fer-hi front i no estan en condicions d’aconseguir-les o rebre-les d’altres fonts.Per vetllar pel principi d’igualtat recollit a la Llei de serveis socials de l’any 2007 (12/2007, d’11 d’octubre de Serveis Socials), les prestacions econòmiques s’atorguen a partir d’uns criteris aprovats prèviament pel Consistori.Les prestacions econòmiques municipals atorgades per l’Ajuntament són:

Beques de menjador escolar
L’Ajuntament de Sant Just Desvern atorga prestacions econòmiques individuals periòdiques per a nens i nenes del municipi dels centres escolars d’educació primària i secundària del municipi així com de l’Escola Bressol Marrecs.
També es poden acollir a aquestes beques els/les alumnes d’ escoles d’Educació Especial i tallers ocupacionals de fora de Sant Just Desvern.
Criteris atorgacions prestacions econòmiques
Sol.licitud de prestació econòmica


Beques de temps lliure
Són prestacions econòmiques individuals per a activitats lúdiques o esportives per a infants i persones adultes del municipi en situacions familiars de dèficits socials generalitzats.
Criteris atorgacions prestacions econòmiques
Sol·licitud de prestació económica


Ajudes d'urgència social
Es consideren ajudes d’urgència social les prestacions econòmiques de pagament únic i caràcter extraordinari destinades a resoldre situacions puntuals de precarietat econòmica. Aquests ajuts estan vinculats principalment al pagament de subministraments de l’habitatge habitual.
Des del Servei Municipal de Benestar Social també es tramiten les següents prestacions econòmiques d’altres administracions:

Renda Mínima d’Inserció (RMI)
És una prestació de la Generalitat de Catalunya.
La finalitat de la RMI és prestar el suport adequat a persones a fi d’atendre les necessitats bàsiques per viure en la societat, amb recursos convenients per mantenir-se i per afavorir la inserció o la reinserció social i laboral.
Més informació de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, al Servei de Benestar Social de l’Ajuntament o al telèfon 93 480 48 00.
www.gencat.cat

Prestació No Contributiva (PNC)
Les pensions no contributives són uns ingressos econòmics mensuals adreçats a les persones de més de 65 anys i/o menors de 65 amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% que no tenen recursos suficients per a la seva subsistència i no poden acollir-se, per manca de cotització, a les pensions contributives de la Seguretat Social.
Les persones beneficiàries d'aquestes pensions gaudeixen de la condició de pensionistes de la Seguretat Social.
A Catalunya, les pensions no contributives són gestionades per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).
Aquestes prestacions poden ser de jubilació o invalidesa
Sol·licitud de pensió no contributiva
Sol·licitud de pensió no contributiva

HABITATGES SOCIALS +info
Conjunt d’habitatges municipals amb un lloguer subvencionat per l’Ajuntament i destinat a famílies en situació de risc social o perill d’exclusió amb dificultats d’allotjament. L’atorgament es fa mitjançant convocatòria pública. Més informació a l’empresa municipal d’habitatge PROMUNSA

SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD) +info
Aquest servei integra diverses accions que es realitzen dins de la llar de persones o famílies que es troben, per motius físics o psicosocials , en situacions de mancança d’autonomia temporal o permanent per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana.

Què ofereix?
Actuacions de caràcter personal
Actuacions de caràcter domèstic


Condicions d'accés
Prèvia valoració del treballador/a social del Servei de Benestar Social del municipi responsable del seguiment de la persona o del nucli familiar.
Més informació: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, al Servei de Benestar Social de l’Ajuntament o al telèfon 93 480 48 00.

SERVEI DE CONVALESCÈNCIA +info
Servei d’atenció domiciliària destinat a persones ingressades a l’Hospital Moisès Broggi amb un diagnòstic mèdic de manca de mobilitat transitòria i amb previsió d’un alta imminent per retornar al seu domicili. Les persones beneficiàries han de viure sols i/o no comptar amb xarxa familiar d’ajuda. Més informació: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, al Servei de Benestar Social de l’Ajuntament o al telèfon 93 480 48 00.
SERVEI DE RESPIR PER A CUIDADORS/ES DE PERSONES DEPENDENTS +info
El Servei de Respir està destinat al nuclis de convivència i/o persones cuidadores de persones dependents que requereixen una atenció diària de caire intensiu.Aquest servei permet que les persones dependents puguin ser ateses, de forma puntual, en un servei residencial procurant així un temps de descans per als seus vetlladors/ es.Més informació: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, al Servei de Benestar Social de l’Ajuntament o al telèfon 93 480 48 00.
TELEASSISTÈNCIA +info
Constitueix una modalitat del Servei d’Atenció Domiciliària el qual, amb la tecnologia adequada, permet detectar situacions d’emergència, donar una resposta ràpida a aquestes situacions i garantir la comunicació permanent de la persona amb l’exterior.Aquest servei està destinat prioritàriament a persones amb les característiques següents:Tenir una xarxa social/ familiar dèbil o nul·laTenir problemes de desplaçament i mobilitatTenir alguna patologia de base important.Més informació: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, al Servei de Benestar Social de l’Ajuntament o al telèfon 93 480 48 00.
AJUDES PER A LA MOBILITAT +info
Es tracta d’ajudes tècniques (aparells) perquè les persones amb problemes d’autonomia puguin desenvolupar les seves activitats quotidianes i millorin la seva qualitat de vida: agafadors de bany, grues, caminadors, cadires de dutxa...Més informació: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, al Servei de Benestar Social de l’Ajuntament o al telèfon 93 480 48 00.
LLEI DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA +info

Què és?
La Llei de la dependència reconeix el dret a la promoció de l’autonomia personal i a l’atenció a les persones amb dependència. Aquest dret ha de garantir l’atenció de les persones des del moment en què, de forma estable, necessitin ajuda d’altres per a dur a terme bona part de les activitats de la vida diària, com la cura personal, vestir-se, menjar, problemes de mobilitat, etc.
L’atenció que ofereix la llei haurà de prestar-se mitjançant una oferta de serveis o ajudes econòmiques, un cop realitzada la valoració individual del grau i nivell de dependència.


Com es pot tramitar?
Presencialment a través del Servei de Benestar Social de l’Ajuntament de Sant Just Desvern o en qualsevol oficina del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya


Qui la pot sol·licitar?
Els requisits per ser-ne beneficiari/a són:
Trobar-se en situació de dependència en alguns dels graus establerts.
Residir al territori espanyol i haver-ho fet durant 5 anys, dels quals 2 hauran de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
Per als menors de 5 anys, el període de residència s’exigirà a qui en tingui la guàrdia i custòdia.
Més informació: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, al Servei de Benestar Social de l’Ajuntament o al telèfon 93 480 48 00.
www.gencat.cat
Imprés sol·licitud dependència

SERVEI DE PREVENCIÓ DE DROGUES +info
És un servei orientat a la prevenció del consum de substàncies addictives. La seva finalitat és el consum responsable i la reducció de riscos mitjançant la formació de professionals, la informació als joves i la intervenció directa amb els menors.Més informació: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, al Servei de Benestar Social de l’Ajuntament o al telèfon 93 480 48 00.
SERVEI D'ORIENTACIÓ JURÍDICA +info
Ofereix informació, assessorament i orientació jurídica a qui pretengui reclamar la tutela judicial dels seus drets i interessos quan tingui per objecte evitar el conflicte processal o analitzar la viabilitat de la pretensió.El servei es presta en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, els dimecres de 10 a 13 hores a les dependències municipals de la Plaça Verdaguer, 2. Més informació a l’Ajuntament o al telèfon 93 480 48 00.
ACOMPANYAMENT PERSONALITZAT EN SITUACIONS DE NECESSITAT SOCIAL. +info
El departament de Benestar Social assegura una atenció professional i individual a les persones, mitjançant la valoració integral de la seva situació personal, familiar i comunitària. A partir del dictamen d’aquesta situació s’assignen els recursos idonis i disponibles per millorar la situació social detectada. Aquesta atenció personalitzada es tradueix en un procés d’assessorament i suport que comporta per part del professional una intervenció amb la persona sencera i no només amb la problemàtica que presenta.
  AJUTS ATORGATS EN MATÈRIA DE POBRESA ENERGÈTICA

Segons els acords presos pel Ple de l’Ajuntament de Sant Just el dia 27 de novembre de 2014 i, per donar la informació requerida a la pàgina web municipal respecte a les ajudes econòmiques d’urgència assumides per l’Ajuntament de Sant Just Desvern destinades al pagament de subministres, lloguer d’habitatge i rendes zero.

Segon trimestre any 2019

 

Despesa primer
semestre any 2019

Núm. rebuts pagats
3r trimestre 2019

Núm. de
famílies
3r trim.

Despesa tercer
trimestre any 2019

Despesa fins al 30
setembre de 2019

Subministraments
d’AIGUA

297,70 0 0 0€ 292,70€

Subministrament 
de GAS

707,75€ 0 0 0€ 707,75€

Subministrament
d’ELECTRICITAT

2.491,44€ 7 1 372,51€ 2.863,95€

Pagaments
de LLOGUER

24.234,82€ 3 1 1.800€ 26.034,82€

NOVES RENDES
ZERO

16.866€ - 3 4.386€ 21.252€

ALTRES
AJUDES

2.775,80€ 6 4 2.683,80€ 5.459,60€

TOTAL
DESPESA

47.368,51€     9.242,31€ 56.610,82€
MOCIÓ POBRESA ENERGÈTICA