Transport i mobilitat

Avançar cap a una millor xarxa de transport, construir espais públics per aparcaments, incentivar accions de pacificació del trànsit i que afavoreixin la mobilitat de les persones són prioritats polítiques que es recullen en el Pla de Mobilitat Urbana (PMU). Els objectius i les línies de treball que marca aquest Pla se segueixen a l’hora d’executar accions concretes al municipi relacionades amb la mobilitat.

El JustTram, el JustMetro i el Trambaix faciliten les connexions de Sant Just Desvern amb Barcelona i la comarca. També tenen parada a la població 14 línies d’autobús. Para·lelament s’està definint la perllongació de la línia 3 del metro fins a Sant Feliu de Llobregat i que preveu una parada a l’encreuament entre la Rambla i el c. Major.

 

bus 63 bus 157   bus justmetro tram TRAM bus justTram bus L46 bus L10 bus N12

recorregut del Justram i Justmetro

bus L50 bus L51 bus L57 bus L61 bus L62 bus L64
Colsulta al plànol la ubicació de les parades A l'hospital comarcal: 157, L-10, L-46, Trambaix i JustTram
Instiut Metropolità del Taxi Taxi Parador 934710000

 

El Pla de Mobilitat Urbana de Sant Just Desvern, aprovat pel Ple de l'Ajuntament és un document bàsic que defineix les estratègies de mobilitat sostenible al municipi, d'acord amb la Llei 9/2003 de la mobilitat, amb una temporalitat de 6 anys (2008-2014). L’elaboració del PMU, el qual va comptar amb la participació d'entitats i ciutadania, respon a una de les mesures incloses al del Pla d'Actuació per a la millora de la qualitat de l'aire de la Regió Metropolitana de Barcelona, d’acord amb el Decret 226/26, com a municipi inclòs dins les zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric.

El PMU està format pels 5 documents que podeu consultar

  Document I - Memòria: inclou una Introducció (amb antecedents, objectius, normativa, etc), l’Anàlisi territorial, socioeconòmic i de la mobilitat actual, Diagnosis, Objectius, Propostes d’actuació i Indicadors de seguiment.
Document II - Programa d’actuacions: Fitxes de les mesures d’actuació incloses al PMU agrupades en els 6 àmbits d’actuació (millora de la mobilitat a peu, en bicicleta, en transport públic i en vehicle privat motoritzat, millora en l’aparcament i altres mesures).
Document III Volum 1 - Plànols: Plànols de les fases d'Anàlisi, Diagnosi i Propostes d'actuació.
Document III Volum 2 - Annexes: Dades referents al comptatge i aforaments de vehicles, vianants i bicicletes, servei de transport públic, emissions de contaminants, processos participatius de les fases de Diagnosi i Propostes d'actuació, etc.
Document IV - Document de Síntesi
  Document V - Memòria ambiental: s'identifiquen, descriuen i avaluen els probables efectes significatius sobre el medi ambient que poden derivar-se de l'aplicació del PMU, d'acord amb la Llei 9/2006 sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient.
L’Ajuntament de Sant Just Desvern i la Diputació de Barcelona es van encarregar d’elaborar, el març de 2013, un estudi per identificar les diferents zones 30 del municipi. A banda de la identificació de les zones, aquest document recull aspectes sobre la seva senyalització horitzontal i vertical i el pressupost d’implantació. En concret, les zones 30 que es recullen en aquest document, amb l’excepció de les zones de polígons industrials, són: barri Sud, Centre, Nord, Miranda, Basses de Sant Pere, Modolell, Plana-Bellsoleig, Mas Lluí i zona Cervantes-Sagrega.

  Document  - Estudi d’implantació de zones 30 al municipi de Sant Just Desvern

>